Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Så här behandlar Ljungby kommunbibliotek dina personuppgifter:

När du är låntagare på folkbiblioteken i Ljungby kommun behöver vi spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter och för minderåriga målsmans kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare vid självinskrivning eller vid personligt besök på bibliotek. Vid personligt besök erhålls lånekort och låneavtalet godkänner du som vuxen genom att skriva på lånekortet, för minderåriga godkänner vårdnadshavare låneavtalet genom att skriva på blanketten "Blankett för godkännande av bibliotekskort till barn". Uppdatering av din adress får Ljungby kommunbibliotek via Statens personadressregister (SPAR). Du kan bara bli låntagare hos Ljungby kommunbibliotek om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal med den registrerade. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är låntagare i Ljungby kommun. Om du som låntagare inte är aktiv (inte använder biblioteket eller bibliotekets tjänster) på tre år tar vi bort dina uppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) § 22, kapitel 9 i sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag, mer information finns på Ljungby kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden Ljungby kommun, organisationsnummer 212000‑0670. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen genom att ringa 0372‑78 92 10 eller skicka e-post till kultur-och fritidsförvaltningen. Ljungby kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till. 

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Sök

Språk